EKWIWALENTY PIENIĘŻNE ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY – VIII GUp 274/18

INFORMACJA SYNDYKA DOTYCZĄCA EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY WYPOCZYNKOWE - POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE VIII GUp 274/18 W związku z licznymi pytaniami byłych pracowników upadłego – Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bohdan Tomaszewski Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe dotyczącymi ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe informuję i wyjaśniam, że: Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Pracy”). Należności ze stosunku pracy (w tym ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w art. 171 §1 Kodeksu…

Czytaj dalej

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych?

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych? W skład przedsiębiorstwa likwidowanej spółki wchodzą nieruchomości stanowiące nieruchomości oznaczone jako rolne, a także częściowo leśne i w obszarze których zlokalizowane są zbiorniki wodne (stawy). W obowiązującym systemie prawnym przyjęte są regulacje ograniczające obrót zarówno nieruchomościami rolnymi, leśnymi jak i gruntami pokrytymi śródlądowymi wodami stojącymi. Wspomniane przepisy uzależniają możliwość nabycia nieruchomości od spełnienia konkretnych wymogów przez kupującego bądź uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu, wobec powyższego wystąpienie wspomnianych ustawowych praw pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia będzie mogło być ocenione wyłącznie co do konkretnego oferenta zainteresowanego nabyciem. Kwestią nierozstrzygniętą dotychczas jednoznacznie w orzecznictwie pozostaje…

Czytaj dalej

9. Czy spółka Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji posiada niezaspokojone zadłużenie względem innych podmiotów lub instytucji?

9. Czy spółka Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji posiada niezaspokojone zadłużenie względem innych podmiotów lub instytucji? Aktualnie likwidowana spółka nie jest dłużnikiem osób trzecich ani instytucji, a powstające bieżące zobowiązania związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynagrodzenia, dostawy mediów, towarów i usług) i zaspokajane co do zasady w terminach ich płatności. Likwidowana spółka dysponuje aktualnie (tj. na dzień 16.10.2019 r.) płynnymi funduszami (środki pieniężne) w kwocie ok. 13,7 mln zł (które nie są objęte przedmiotem sprzedaży) umożliwiającymi jej niezakłócone funkcjonowanie i pokrywanie bieżących zobowiązań, a które po całkowitym zlikwidowaniu majątku spółki stanowiły będą część dywidendy likwidacyjnej służącej wspólnikom.

Czytaj dalej

8. Czy dopuszczalne są inne niż zakup formy nabycia przedsiębiorstwa (dzierżawa, leasing)?

8. Czy dopuszczalne są inne niż zakup formy nabycia przedsiębiorstwa (dzierżawa, leasing)? Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów likwidowanej spółki, ściągnięcie przysługujących jej wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku, dlatego proces likwidacji spółki powinien prowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w całości. Likwidator kierując się przede wszystkim troską o integralność przedsiębiorstwa likwidowanej spółki i jego niezakłócone funkcjonowanie w okresie poprzedzającym jego sprzedaż w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży nie przewiduje oddania przedsiębiorstwa spółki do korzystania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu. Likwidator może rozważyć zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy z jego przyszłym nabywcą, o ile zaproponowane w toku negocjacji warunki dzierżawy uzasadniały będą taką transakcję z punktu widzenia wielkości funduszów masy likwidacyjnej i celu likwidacji,…

Czytaj dalej

7. Jakie wyniki finansowe osiąga przedsiębiorstwo Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji?

7. Jakie wyniki finansowe osiąga przedsiębiorstwo Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji? Informacje o osiąganych przez przedsiębiorstwo likwidowanej spółki wynikach finansowych potencjalny nabywca może uzyskać po podpisaniu klauzuli poufności (http://www.syndyk-switalski.pl/wp-content/uploads/2019/05/NDA-PL-Toya-Development-2019.06.01-msi.pdf).

Czytaj dalej

6.Czy przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji obecnie funkcjonuje?

6.Czy przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji obecnie funkcjonuje? Obecny likwidator spółki, tak jak wcześniej działający likwidatorzy, dokłada wszelkich starań dla utrzymania niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki, dzięki czemu jego nabywca przejmie funkcjonujące przedsiębiorstwo w toku wraz z zatrudnionymi pracownikami, w tym kadrą menedżerską, obsługą techniczną pola, akademii golfa i sklepu, a także wraz z obsługą kuchni i restauracji, świadczące usługi w pełnym zakresie, dla jakiego zostało ono powołane, z wyłączeniem osiedla mieszkaniowego, składniki którego zostały zbyte (a w części zostaną zbyte w najbliższym czasie) na wcześniejszym etapie likwidacji. W ramach przedsiębiorstwa organizowane i planowane (w tym już na sezon 2020 i kolejne sezony) są turnieje golfowe i imprezy pozasportowe (wesela, imprezy dla firm), z usług…

Czytaj dalej

5.Czy konieczne jest zabezpieczenie złożonej oferty (wadium)?

5.Czy konieczne jest zabezpieczenie złożonej oferty (wadium)? Likwidator nie wymaga wpłaty wadium dla skutecznego złożenia oferty nabycia przedsiębiorstwa likwidowanej spółki. Jednocześnie likwidator zastrzega możliwość żądania w toku negocjacji zabezpieczenia zawarcia umowy w sposób ustalony w toku negocjacji (zadatek, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa), o ile uzna to za uzasadnione treścią złożonej oferty, w szczególności co do terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Czytaj dalej

4.Jaki charakter mają publikowane przez likwidatora informacje o sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki?

4.Jaki charakter mają publikowane przez likwidatora informacje o sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki? Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki publikowane na jej stronie internetowej i w innych portalach oraz mediach nie stanowią oferty sprzedaży, ale zawiadomienie o gotowości do zawarcia ogólnie oznaczonej umowy i zaproszenie do jej zawarcia (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Zawarcie umowy wymaga negocjacji w celu ustalenia jej istotnych warunków, w tym ceny i terminu sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej istotnych postanowień będących przedmiotem negocjacji.

Czytaj dalej

3.Kiedy możliwy jest zakup przedsiębiorstwa?

3.Kiedy możliwy jest zakup przedsiębiorstwa? Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki możliwe jest w zasadzie w dowolnym terminie dogodnym dla kupującego, po złożeniu przez niego oferty zakupu i jej przyjęciu przez likwidatora, poprzedzonym ewentualnie przeprowadzonymi negocjacjami dotyczącymi warunków sprzedaży, z zachowaniem wymogów, w tym terminów, wynikających z obowiązujących na dzień sprzedaży przepisów prawa.

Czytaj dalej

2.Jaka jest cena przedmiotu sprzedaży?

2.Jaka jest cena przedmiotu sprzedaży? Aktualnie likwidator spółki nie określa ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży oczekując na oferty potencjalnych nabywców, z którymi następnie przeprowadzi negocjacje obejmujące cenę i inne warunki sprzedaży mając na uwadze uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży przy jednoczesnym najszybszym możliwym przeniesieniu własności przedsiębiorstwa jak nabywcę i zakończeniu procesu likwidacji spółki. Likwidator zastrzega, że cena sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki nie powinna być niższa od sumy wartości szacunkowych jego składników określonych przez powołanego do tego rzeczoznawcę (likwidator nie wyklucza zlecenia aktualizacji wycen w toku negocjacji z oferentami).

Czytaj dalej
  • 1
  • 2