PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI  w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości : Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 01.04.2021 r., oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”: Listownie na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego,    Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub osobiście – w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie,…

Czytaj dalej

Przetarg na sprzedaż ruchomości Mercedes-Benz ML350

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Mercedes-Benz model ML350 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno-Sportowe Tomaszewski Bohdan. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 45 375,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) netto stanowiącą cenę wywoławczą. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 17 marca 2021r. na adres KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO…

Czytaj dalej

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych?

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych? W skład przedsiębiorstwa likwidowanej spółki wchodzą nieruchomości stanowiące nieruchomości oznaczone jako rolne, a także częściowo leśne i w obszarze których zlokalizowane są zbiorniki wodne (stawy). W obowiązującym systemie prawnym przyjęte są regulacje ograniczające obrót zarówno nieruchomościami rolnymi, leśnymi jak i gruntami pokrytymi śródlądowymi wodami stojącymi. Wspomniane przepisy uzależniają możliwość nabycia nieruchomości od spełnienia konkretnych wymogów przez kupującego bądź uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu, wobec powyższego wystąpienie wspomnianych ustawowych praw pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia będzie mogło być ocenione wyłącznie co do konkretnego oferenta zainteresowanego nabyciem. Kwestią nierozstrzygniętą dotychczas jednoznacznie w orzecznictwie pozostaje…

Czytaj dalej

9. Czy spółka Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji posiada niezaspokojone zadłużenie względem innych podmiotów lub instytucji?

9. Czy spółka Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji posiada niezaspokojone zadłużenie względem innych podmiotów lub instytucji? Aktualnie likwidowana spółka nie jest dłużnikiem osób trzecich ani instytucji, a powstające bieżące zobowiązania związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynagrodzenia, dostawy mediów, towarów i usług) i zaspokajane co do zasady w terminach ich płatności. Likwidowana spółka dysponuje aktualnie (tj. na dzień 16.10.2019 r.) płynnymi funduszami (środki pieniężne) w kwocie ok. 13,7 mln zł (które nie są objęte przedmiotem sprzedaży) umożliwiającymi jej niezakłócone funkcjonowanie i pokrywanie bieżących zobowiązań, a które po całkowitym zlikwidowaniu majątku spółki stanowiły będą część dywidendy likwidacyjnej służącej wspólnikom.

Czytaj dalej

8. Czy dopuszczalne są inne niż zakup formy nabycia przedsiębiorstwa (dzierżawa, leasing)?

8. Czy dopuszczalne są inne niż zakup formy nabycia przedsiębiorstwa (dzierżawa, leasing)? Celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów likwidowanej spółki, ściągnięcie przysługujących jej wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku, dlatego proces likwidacji spółki powinien prowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w całości. Likwidator kierując się przede wszystkim troską o integralność przedsiębiorstwa likwidowanej spółki i jego niezakłócone funkcjonowanie w okresie poprzedzającym jego sprzedaż w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży nie przewiduje oddania przedsiębiorstwa spółki do korzystania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu. Likwidator może rozważyć zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy z jego przyszłym nabywcą, o ile zaproponowane w toku negocjacji warunki dzierżawy uzasadniały będą taką transakcję z punktu widzenia wielkości funduszów masy likwidacyjnej i celu likwidacji,…

Czytaj dalej

7. Jakie wyniki finansowe osiąga przedsiębiorstwo Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji?

7. Jakie wyniki finansowe osiąga przedsiębiorstwo Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji? Informacje o osiąganych przez przedsiębiorstwo likwidowanej spółki wynikach finansowych potencjalny nabywca może uzyskać po podpisaniu klauzuli poufności (http://www.syndyk-switalski.pl/wp-content/uploads/2019/05/NDA-PL-Toya-Development-2019.06.01-msi.pdf).

Czytaj dalej

6.Czy przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji obecnie funkcjonuje?

6.Czy przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji obecnie funkcjonuje? Obecny likwidator spółki, tak jak wcześniej działający likwidatorzy, dokłada wszelkich starań dla utrzymania niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki, dzięki czemu jego nabywca przejmie funkcjonujące przedsiębiorstwo w toku wraz z zatrudnionymi pracownikami, w tym kadrą menedżerską, obsługą techniczną pola, akademii golfa i sklepu, a także wraz z obsługą kuchni i restauracji, świadczące usługi w pełnym zakresie, dla jakiego zostało ono powołane, z wyłączeniem osiedla mieszkaniowego, składniki którego zostały zbyte (a w części zostaną zbyte w najbliższym czasie) na wcześniejszym etapie likwidacji. W ramach przedsiębiorstwa organizowane i planowane (w tym już na sezon 2020 i kolejne sezony) są turnieje golfowe i imprezy pozasportowe (wesela, imprezy dla firm), z usług…

Czytaj dalej

5.Czy konieczne jest zabezpieczenie złożonej oferty (wadium)?

5.Czy konieczne jest zabezpieczenie złożonej oferty (wadium)? Likwidator nie wymaga wpłaty wadium dla skutecznego złożenia oferty nabycia przedsiębiorstwa likwidowanej spółki. Jednocześnie likwidator zastrzega możliwość żądania w toku negocjacji zabezpieczenia zawarcia umowy w sposób ustalony w toku negocjacji (zadatek, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa), o ile uzna to za uzasadnione treścią złożonej oferty, w szczególności co do terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Czytaj dalej

4.Jaki charakter mają publikowane przez likwidatora informacje o sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki?

4.Jaki charakter mają publikowane przez likwidatora informacje o sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki? Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki publikowane na jej stronie internetowej i w innych portalach oraz mediach nie stanowią oferty sprzedaży, ale zawiadomienie o gotowości do zawarcia ogólnie oznaczonej umowy i zaproszenie do jej zawarcia (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Zawarcie umowy wymaga negocjacji w celu ustalenia jej istotnych warunków, w tym ceny i terminu sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej istotnych postanowień będących przedmiotem negocjacji.

Czytaj dalej

3.Kiedy możliwy jest zakup przedsiębiorstwa?

3.Kiedy możliwy jest zakup przedsiębiorstwa? Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki możliwe jest w zasadzie w dowolnym terminie dogodnym dla kupującego, po złożeniu przez niego oferty zakupu i jej przyjęciu przez likwidatora, poprzedzonym ewentualnie przeprowadzonymi negocjacjami dotyczącymi warunków sprzedaży, z zachowaniem wymogów, w tym terminów, wynikających z obowiązujących na dzień sprzedaży przepisów prawa.

Czytaj dalej
  • 1
  • 2