Każde kolejne postepowanie upadłościowe to wyzwania związane nie tylko z procedurą upadłościowa i realizacją celów postępowania, ale również ze specyfiką branży, w jakiej działa poddany procedurze upadłościowej podmiot. Nasze dotychczasowe doświadczenie zbudowało pełnienie funkcji w postępowaniach dotyczących firm budowlanych i deweloperskich, spedycyjnych, przychodni lekarskich, informatycznych, restauracji, a nawet skupów złomu.

Przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze formułują priorytety, jakie towarzyszyć powinny prowadzeniu postępowań upadłościowych, a do których zalicza sie sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, a także utrzymanie tego przedsiębiorstwa, o ile jest to możliwe, przy czym wszelkie podejmowane w ramach postępowań czynnosci prowadzić powinny do zaspokojenia wierzycieli upadłego w najwyższym możliwym stopniu. Konsekwentnie syndyk we wszystkich postępowaniach upadłościowych rozpoczynając pełniene powierzonych mu przez sąd upadłościowy obowiązków podejmuje działania mające na celu zachowania przedsiębiorstwa upadłego bądź takiej wyodrębnionej z niego zorganizowanej części, która funkcjonując zapewniać będzie masie upadłości większe od kosztów wpływy, a ponadto możliwa będzie jej sprzedaż. Skutkiem dobrze przeprowadzonych działań syndyka w tym zakresie jest nie tylko zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym, niż gdyby syndyk przedsiębiorstwa upadłego nie prowadził, a w ramach likwidacji składników masy zbywał poszczególne możliwe do zbycia aktywa, ale również zachowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, a także siecią kontrahentów współpracujących z przedsiębiorstwem przed ogłoszeniem upadłości i w okresie trwania postepowania.

Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego wymaga od syndyka nie tylko znajomości procedury upadłościowej oraz ogólnej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, ale również nabycia kompetencji dotyczących danej branży, w której funkcjonuje upadły.

Oczywiście nie każde przedsiębiorstwo każdego upadłego w sensie faktycznym w dniu ogłoszenia upadłości istnieje i nawet znaczne (i ciągle rosnące) kompetencje syndyka nie są w stanie go uratować. Niemniej dotychczasowa działalność syndyka wiąże się z wysokim, bo ponad 50%-owym wskaźnikiem przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części, które w ramach postępowań upadłościowych udało się zachować.