Co nowego?

W dniu 24 czerwca 2020 r.  weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1, zwana również TARCZĄ 4.o. Wprowadzony ustawą nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, jest interesującą alternatywą dla rodzajów postępowań opisanych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Zostały one opisane w zakładce UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE.

Co porabia syndyk?

Od 01.01.2016 r. syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w także świadczy usługi komercyjne w tym zakresie dla podmiotów zainteresowanych objęciem takimi postępowaniami.

Zakres działalności

Podstawowy zakres działalności doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje pełnienie funkcji w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości zgodnie ze stosownym postanowieniem sądu upadłościowego. W postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu (na podstawie wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych do dnia 31.12.2015 r.) oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych syndyk bywa również nadzorcą sądowym lub zarządcą. Funkcja tymczasowego nadzorcy sądowego wykonywana jest na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości bądź oddalenie wniosku w tym przedmiocie i służy zabezpieczeniu majątku dłużnika.