SPRZEDAŻ DOMU

Syndyk masy upadłości Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 162/22 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki aktywa nieruchomego (domu jednorodzinnego), wchodzącego w skład masy upadłości i szczegółowo opisanego w Regulaminie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia
23 stycznia 2023 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA w sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 162/22”:

  • listownie – przy czym zaleca się przesyłkę poleconą celem jednoznacznego i niepozostawiającego wątpliwości określenia daty doręczenia, na następujący adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub
  • osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00.

Złożona oferta winna czynić zadość wymogom określonym w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio od syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego konkursy w całości lub w części w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych wierzytelności można uzyskać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 lub listownie pod adresem KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem kancelaria@syndyk-switalski.pl.

 

REGULAMIN PRZETARGU

FORMULARZ OFERTOWY

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO