Obwieszczenie o konkursie – sprzedaż udziałów w spółce Technology FKK sp. z o.o.

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wyłonienie kontrahenta, z którym syndyk zawrze umowę sprzedaży 105 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 250 zł w spółce Technology FKK sp. z o.o. (KRS 0000714260) wchodzących w skład masy upadłości  Dariusza Fugla (Fugiel) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod Sygn. akt  VIII GUp 353/20

1.Syndyk masy upadłości Dariusza Fugla (Fugiel) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod Sygn. akt  VIII GUp 353/20 informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za cenę najwyższą możliwą do uzyskania 105 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 250 zł w spółce Technology FKK sp. z o.o. (KRS 0000714260) wchodzących w skład masy upadłościowej Dariusza Fugla (Fugiel) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 18 marca 2024 r.  do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA – udziały Dariusza Fugla (Fugiel) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod Sygn. akt  VIII GUp 353/20

  • listownie (zaleca się przesyłkę poleconą–celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres:

Kancelaria Notarialna Kamila Siejka Mateusz Szczepaniak s.c., Ślężna 104/lok. 3B, 53-111 Wrocław, lub

  • osobiście – w Kancelarii Notarialnej Kamila Siejka Mateusz Szczepaniak s.c., Ślężna 104/lok. 3B, 53-111 Wrocław (w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00

3. Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio od syndyka.

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Kamila Siejka Mateusz Szczepaniak s.c., ul. Ślężna 104/lok. 3B, 53-111 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaż

5.Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu (w całości lub części) w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

6.Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych udziałów można uzyskać na podstawie pytań zadanych drogą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kancelaria@syndyk-switalski.pl., bądź pod numerem telefonu 71 393 26 72

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania)