Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37, ul. Zachodnia 20, Wrocław)

  1. Syndyk masy upadłości Wiesława Mąkosy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 322/21 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, szczegółowo opisanej w Regulaminie.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 1 grudnia 2022 roku do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA w sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 322/21”:

– listownie – przy czym zaleca się przesyłkę poleconą celem jednoznacznego i niepozostawiającego wątpliwości określenia daty doręczenia, na następujący adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub

– osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00.

  1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 169 500 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych, 00/100).
  2. Złożona oferta winna czynić zadość wymogom określonym w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio od syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
  4. Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.
  5. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego konkursy w całości lub w części w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.
  7. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 lub listownie pod adresem KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem kancelaria@syndyk-switalski.pl.

REGULAMIN KONKURSOWY

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO