INFORMACJA SYNDYKA DOTYCZĄCA EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY WYPOCZYNKOWE

 

W związku z licznymi pytaniami byłych pracowników upadłego – Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bohdan Tomaszewski Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe dotyczącymi ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe informuję i wyjaśniam, że:

  • Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Pracy”).
  • Należności ze stosunku pracy (w tym ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w art. 171 §1 Kodeksu Pracy) przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w kategorii pierwszej, w trybie podziałów funduszów masy upadłości (art. 342 ust. 1, art. 347 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm., dalej jako „PrUp”).
  • Należności ze stosunku pracy (w tym ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w art. 171 §1 Kodeksu Pracy) przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości stanowią tzw. „inne zobowiązania masy upadłości” (art. 230 ust. 2 PrUp) i podlegają zaspokojeniu z masy upadłości w miarę wpływu do niej stosownych sum, w pierwszej kolejności, po uprzednim jednak zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego, jeśli fundusze masy upadłości na to pozwolą (art. 343 ust. 1 PrUp). W przypadku braku możliwości zaspokojenia tzw. „innych zobowiązań masy upadłości” w wyżej opisany sposób, zaspokajane są one stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału funduszów masy upadłości (art. 343 ust. 2 PrUp).
  • Zaspokojenie w trybie podziału funduszów masy należności ze stosunku pracy przypadających za czas przed ogłoszeniem upadłości wymaga objęcia tych należności listą wierzytelności. Należności pracownicze podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu (art. 238 ust. 2 PrUp), tj. przez syndyka na podstawie posiadanych przez niego informacji i dokumentów, co nie jest jednak przeszkodą dla ich zgłoszenia przez wierzyciela chcącego brać udział w postępowaniu (art. 236 ust. 1 PrUp). W postępowaniu upadłościowym dotyczącym Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bohdan Tomaszewski Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe (sygn. akt VIII GUp 274/18) listą wierzytelności przekazaną przez syndyka sędziemu – komisarzowi nie objęto należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy, w przejętej przez syndyka dokumentacji pracowniczej upadłego brak było bowiem informacji o niewykorzystanych urlopach wypoczynkowych pracowników. O przekazaniu przez syndyka listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 czerwca 2019 r., w związku z czym termin do wnoszenia sprzeciwów co do odmowy uznania wierzytelności z tego tytułu upłynął 26 czerwca 2019 r. W terminie tym nie wniesiono sprzeciwów dotyczących odmowy uznania należności pracowniczych.
  • Brak umieszczenia należności z tytułu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop w liście wierzytelności nie stoi na przeszkodzie umieszczeniu ich w uzupełnieniu listy wierzytelności sporządzanym w miarę zgłaszania wierzytelności po terminie do ich zgłoszenia (art. 253 ust. 1 PrUp). Sporządzenie uzupełnienia listy wymaga zatem aktywności wierzyciela, który powinien zgłosić wierzytelność sędziemu – komisarzowi w zgłoszeniu tym podając informacje wymienione w art. 240 ust. 1 PrUp, w tym dowody stwierdzające istnienie wierzytelności.
  • Zaspokojenie należności ze stosunku pracy przypadających za czas przed ogłoszeniem upadłości, w tym przypadających za ten czas należności z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wymaga wyłącznie ustalenia, że należność taka byłemu pracownikowi przysługuje oraz jej wysokości. Wysokość ekwiwalentu oblicza się dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez stosowny współczynnik, następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej u pracodawcy, a następnie mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Przy obliczaniu sumy wynagrodzeń w odpowiednie sposoby uwzględnić przy tym należy określone rodzaje składników wynagrodzenia (§ 14 – 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn zm.). Stan dokumentacji kadrowej przejętej przez syndyka od upadłego w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym nie pozwala na ustalenie zarówno liczby godzin niewykorzystanych przez pracowników urlopów wypoczynkowych, jak i wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia tych pracowników i okresów ich przysługiwania, wobec czego nie jest możliwe określenie przez syndyka na podstawie przejętej od upadłego dokumentacji wysokości ewentualnie przysługujących byłym pracownikom ekwiwalentów pieniężnych. Ewentualne żądanie przez byłych pracowników upadłego wypłaty danych kwot tytułem ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe ze wskazaniem sposobu ich obliczenia i zaopatrzone w potwierdzające słuszność żądania dokumenty, umożliwi syndykowi ustosunkowanie się do takiego żądania, w efekcie zaś uznanie lub odmowę uznania zobowiązania masy upadłości z tego tytułu. W przypadku odmowy uznania pracownik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania sądowego w celu zasądzenia na jego rzecz świadczenia w odpowiedniej wysokości.
  • W okresie miesiąca od daty upadłości pracodawcy, syndyk sporządza i składa marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione, o których mowa w art. 10, oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tj. z dnia 6 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1433 z późn zm. w zw. z art. 177 ust. 1 PrUp). Ponadto niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy osób uprawnionych syndyk sporządza i składa marszałkowi województwa wykazy uzupełniające (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dalej UORP). Do wykazów dołącza się ponadto dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń (art. 15 ust. 3a pkt 3 UORP). W przedmiotowym postępowaniu po sporządzeniu i złożeniu przez syndyka w przepisanym ustawą terminie wykazu zbiorczego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udostępnił środki na wypłatę niezaspokojonych należności pracowniczych, a syndyk przekazał te środki byłym pracownikom upadłego zgodnie z wykazem. Przedmiotowy zbiorczy wykaz nie obejmował należności z tytułu ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, a to z przyczyn wskazanych powyżej, tj. braku odpowiednich informacji w dokumentacji kadrowej przejętej od upadłego oraz braku dokumentów niezbędnych do dołączenia do wykazu zbiorczego. Z tego również powodu syndyk nie sporządził aktualnie wykazów uzupełniających. Ewentualne sporządzenie takich wykazów możliwe stanie się po przekazaniu przez potencjalnych uprawnionych informacji o sposobie obliczenia kwot ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy pracownicze oraz po udostępnieniu potwierdzających zasadność żądań w tym zakresie dokumentów.
  • Niezależnie od działalności syndyka w przedmiocie sporządzania wykazów zbiorczych i wykazów uzupełniających, wypłata świadczeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika (art. 16 ust. 1 UORP). Również do takiego wniosku były pracownik zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające kwotę niezaspokojonych roszczeń oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń (art. 16 ust. 2a UORP).