SPRZEDAŻ MEBLI

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Syndyk masy upadłości Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postepowaniu prowadzonym pod syn. akt VIII GUp 162/22 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki ruchomości (mebli), szczegółowo opisanych w Regulaminie.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA – ruchomości Sławomir Berg, sygn. akt VIII GUp 162/22”:

– listownie (zalecane jest wysłanie skierowanej do syndyka korespondencji przesyłką poleconą celem jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości określenia daty doręczenia) na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub

– osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 15:00).

  1. Cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży jest określona i podana w Regulaminie.
  2. Złożona oferta winna czynić zadość wymogom określonym w Regulaminie sprzedaży, który udostępniony jest na stronie internetowej syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio u syndyka.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 r. o godz. 12:15 w kancelarii syndyka Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10 lok. 3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
  4. Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.
  5. Koszty związane z przeniesieniem praw własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie niniejszego konkursu w całości lub w części w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.
  7. Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanej ruchomości można uzyskać osobiście w kancelarii syndyka Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław w dni powszednie od godz. 10.00 do 15.00 lub listownie pod adresem KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. P. Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem kancelaria@syndyk-switalski.pl.

REGULAMIN PRZETARGU