Konkurs na sprzedaż wierzytelności przysługujących PRBiP Electroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

OBWIESZCZENIE O KONKURSIE

 

Sprzedaż wierzytelności przysługujących masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 56/13 informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisanych w Regulaminie Sprzedaży.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 06.08.2021 r.
do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA – wierzytelności Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygnatura akt VIII GUp 56/13”:

– listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3,
50-072 Wrocław, lub

– osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00).

 

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl. Można go również uzyskać bezpośrednio od syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 12:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

 

Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu (w całości lub części) w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych wierzytelności można uzyskać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego we Wrocławiu przy ul. Pawła Włodkowica 10/3 (w dni powszednie, w godz. od 10:00 do 15:00) lub: listownie pod adresem: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej – pod adresem: kancelaria@syndyk-switalski.pl.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY