Przetarg na sprzedaż ruchomości Mercedes-Benz ML350

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Mercedes-Benz model ML350 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno-Sportowe Tomaszewski Bohdan.
  2. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 45 375,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) netto stanowiącą cenę wywoławczą.
  3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 17 marca 2021r. na adres KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA – Mercedes ML 350 – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”.
  4. Nie wymaga się wpłaty wadium.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r. o godzinie 12:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego

Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław

  1. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie sprzedaży dostępnym w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl, oraz mogą być udostępnione przez syndyka w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o udostępnienie na adres jakub.szymanski@syndyk-switalski.pl.
  2. Pojazd można oglądać po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym telefonicznie pod nr 503 448 402.
  3. Syndyk nie posiada Karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego. Nabywca będzie musiał wystąpić o wtórniki.
  4. Syndyk posiada jeden klucz do pojazdu.
  5. Samochód nie posiada ważnych badań technicznych.

Regulamin sprzedaży Mercedes ML 350