Sprzedaż wierzytelności w drodze z wolnej ręki przysługujących masie upadłości VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żmigrodzie w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 38/14  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisane w Regulaminie Sprzedaży.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie do dnia 23.08.2019 r.
do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA  – wierzytelności VIOLA Sp. z o.o., sygnatura akt VIII GUp 38/14”:

–      listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3,
50-072 Wrocław, lub

–       osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00).

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl, jak również można go uzyskać bezpośrednio od syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.08.2019  r. o godzinie 12:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności przedmiotu sprzedaży jak również koszty zawarcia ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu (w całości lub części) w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedawanych wierzytelności można uzyskać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego we Wrocławiu przy ul. Pawła Włodkowica 10/3 (w dni powszednie, w godz. od 10:00 do 15:00) lub: listownie pod adresem: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej – pod adresem: kancelaria@syndyk-switalski.pl.

Regulamin sprzedaży wierzytelności VIOLA_2019.08.02