PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której prowadzone jest postępowanie upadłościowe oznaczone sygn. akt. VIII GUp 133/18.

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 168/5 AM-192, o powierzchni 1 101 m² położonej w obrębie 6 w mieście Limanowa, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer NS1L/00055909/9.
  2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu.
  3. Cena wywoławcza wynosi 36 000, 00 zł (brutto).
  4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 15 kwietnia 2019 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaj Świtalski, ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław,  z czytelnym napisem na kopercie „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości – Limanowa, sygnatura akt VIII GUp 133/18”.
  5. Wymagane jest wadium w kwocie 5.000,00 zł
  6. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 19 kwietnia 2019 r.
  7. Syndyk ustali termin dokonania sprzedaży i zawiadomi o nim oferentów.
  8. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie Przetargu dostępnym biurze syndyka, na stronach internetowych syndyk-switalski.pl i www.szymanscy.com.pl oraz udostępnianym przez syndyka w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o jego udostępnienie na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl.
  9. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (nr tel. 606 426 308) lub pełnomocnikiem syndyka (nr tel. 665 035 507).

REGULAMIN SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU