Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

L.p. Nazwa Sygn. akt Aktualny status Najbliższe planowane czynności Pliki
1. Osiedle Cisowe Maślice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 3/14 Wykonany ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, zatwierdzone sprawozdanie ostateczne syndyka Oczekiwanie na stwierdzenie przez sąd upadłościowy zakończenia postępowania upadłościowego
2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13 Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, trwająca likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości – ściąganie należności (procesy sądowe)/zbycie nieściągalnych należności
3. CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 45/14 Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja należności masy upadłości Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości (proces sądowy i postępowanie egzekucyjne)
4. VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 38/14 Zakończona likwidacja składników masy upadłości, wykonany ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Złożenie ostatecznego sprawozdania syndyka
5. „MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 40/15 Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja składników masy upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem ruchomości Kontynuacja likwidacji należności, w tym na drodze procesów sądowych.
6. Bohdan Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe VIII GUp 274/18 Sporządzona podstawowa lista wierzytelności, trwająca likwidacja sładników masy upadłości, wykonana dyspozycja środkami udostępnionymi przez Dundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wydobycie składników masy upadłości od osób trzecich, sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności
7. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII GUp 133/18 of Zakończona likwidacja składników masy upadłości, złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości po jego zatwierdzeniu
8. Upadłość osoby fizycznej VIII GUp 107/15 Wykonany oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, złożone ostateczne sprawozdanie syndyka Oczekiwanie na ustalenie przez sąd upadłościowy planu spłaty
9. Upadłość osoby fizycznej VIII GUp 3/16 Wykonany oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, złożone ostateczne sprawozdanie syndyka, ustalony plan spłaty Oczekiwanie na stwierdzenie prawomocności postnaowienia o ustaleniu planu spłaty
10. Kemad Sp. z o.o. VIII GRs 4/18 Zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie zakończone Wykonywanie zawartego układu
11. Toya Development Sp. Z o.o. sp. k. w likwidacji WR IX Ns-Rej KRS 3385/15/105 Zakończona inwentaryzacja majątku, trwająca likwidacja majątku, zbyta znaczna część nieruchomości budowlanych oraz zawarta umowa przedwstępna dotycząca zbycia pozostałej części nieruchomości budowlanych Likwidacja zbędnych z punktu widzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa ruchomości, oczekiwanie na rozpoznanie procesów sądowych dotyczących nabycia przed podmioty obowiązane składników masy likwidacyjnej
12. Cardinox Sp. z o.o. VIII GRs 2/16 Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ, złożony wniosek o zmianę układu (przez Dłużnika) i o uchylenie układu (przez nadzorcę wykonania układu)
13. Max Computers Sp. z o.o. VIII GRs 6/17 Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ Wykonanie układu
14. Power 8 Sp. z o.o. w upadłości VIII GUp 165/17 Złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Zakończenie postępowania upadłościowego
15. PPHU Mexpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji V GRp 8/19 Złożony plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela i spis wierzytelnosci Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem Propozycje układowe Mexpol Sp. z o.o

Test prywatnego wierzyciela – PPUH Mexpol Sp. z o.o.

16. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII Gup 7/20 Zawiadomienia wierzycieli o ogłoszonej upadłości, sporządzenie spisu inwentarza Sporządzenie listy wierzytelności