Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

 

L.p.

Nazwa

Sygn. akt

Aktualny status

Najbliższe planowane czynności
1.

Osiedle Cisowe Maślice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

VIII GUp 3/14

Zatwierdzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

Wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości
2.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

VIII GUp 56/13

Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, trwająca likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych

Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości – ściąganie należności (procesy sądowe)/zbycie nieściągalnych należności
3.

CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

VIII GUp 45/14

Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja należności masy upadłości

Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości (proces sądowy i postępowanie egzekucyjne)
4.

VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

VIII GUp 38/14

Zakończona likwidacja składników masy upadłości

Złożenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości
5.

„MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej

VIII GUp 40/15

Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja składników masy upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem ruchomości

Kontynuacja likwidacji należności, w tym na drodze procesów sądowych.
6. Bohdan Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwąprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe

VIII GUp 274/18 Złożone sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości, złożony wniosek o udostępnienie środków na niewypłacone należności pracownicze do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Sporządzenie spisu inwentarza, uzupełnienie wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydobycie składników masy upadłości od osób trzecich
7. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII GUp 133/18 of Sporządzenie spisu inwentarza i planu likwidacyjnego Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, sporządzenie listy wierzytelności
8.

Upadłość osoby fizycznej

VIII GUp 107/15

Wykonany oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości

Złożenie sprawozdania ostatecznego
9.

Upadłość osoby fizycznej

VIII GUp 3/16

Wykonany oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości

Złożenie sprawozdania ostatecznego
10.

Kemad Sp. z o.o.

VIII GRs 4/18

Zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli

Oczekiwanie na stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu
11.

Toya Development Sp. Z o.o. sp. k. w likwidacji

WR IX Ns-Rej KRS 3385/

15/105

Zakończona inwentaryzacja majątku, trwająca likwidacja majątku, zbyta znaczna część nieruchomości budowlanych oraz zawarta umowa przedwstępna dotycząca zbycia pozostałej części nieruchomości budowlanych

Likwidacja zbędnych z punktu widzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa ruchomości, oczekiwanie na rozpoznanie procesów sądowych dotyczących nabycia przed podmioty obowiązane składników masy likwidacyjnej
12.

Cardinox Sp. z o.o. w restrukturyzacji

VIII GRs 2/16

Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ,

Wykonanie układu
13. Max Computers Sp. z o.o. w restrukturyzacji VIII GRs 6/17 Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ Wykonanie układu
14. Power 8 Sp. z o.o. w upadłości VIII GUp 165/17 Złożenie planu likwidacyjnego wraz ze spisem inwentarza, zatwierdzenie listy wierzytelności oraz pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, złożenie drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Ściągnięcie należności masy upadłości