Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.

L.p. Nazwa Sygn. akt Aktualny status Najbliższe planowane czynności Pliki
1. Osiedle Cisowe Maślice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 3/14 Postępowanie zakończone
2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13 Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, trwająca likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości – ściąganie należności (procesy sądowe)/zbycie nieściągalnych należności
3. CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 45/14 Zakończona likwidacja należności masy upadłości, złożony ostateczny plan podziału Wykonanie ostatecznego planu podziału
4. VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 38/14 Złożenie ostatecznego sprawozdania syndyka Zakończenie postępowania upadłościowego
5. „MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 40/15 Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja składników masy upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem ruchomości Kontynuacja likwidacji należności, w tym na drodze procesu sądowego
6. Bohdan Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe VIII GUp 274/18 Sporządzona podstawowa lista wierzytelności, trwająca likwidacja sładników masy upadłości, wykonana dyspozycja środkami udostępnionymi przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności Wydobycie składników masy upadłości od osób trzecich, ściągnięcie należności masy upadłości w drodze wytoczonych procesów sądowych
7. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII GUp 133/18 of Zakończona likwidacja składników masy upadłości, złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, Wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy Ustalenie planu spłaty
8. Upadłość osoby fizycznej VIII GUp 107/15 Zakończone postępowanie
9. Upadłość osoby fizycznej VIII GUp 3/16 Zakończone postępowanie
10. Kemad Sp. z o.o. VIII GRs 4/18 Zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie zakończone Wykonywanie zawartego układu
11. Toya Development Sp. Z o.o. sp. k. w likwidacji WR IX Ns-Rej KRS 3385/15/105 Zakończona inwentaryzacja majątku, trwająca likwidacja majątku, zbyta znaczna część nieruchomości budowlanych oraz zawarta umowa przedwstępna dotycząca zbycia pozostałej części nieruchomości budowlanych Likwidacja zbędnych z punktu widzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa ruchomości, oczekiwanie na rozpoznanie procesów sądowych dotyczących nabycia przez podmioty obowiązane składników masy likwidacyjnej, trwające oferowanie do sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki
12. Cardinox Sp. z o.o. VIII GRs 2/16 Uchylony układ
13. Max Computers Sp. z o.o. VIII GRs 6/17 Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ Wykonanie układu
14. Power 8 Sp. z o.o. w upadłości VIII GUp 165/17 Złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, zakończenie postępowania upadłościowego Wykreślenie podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców
15. PPHU Mexpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji V GRp 8/19 Złożony plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela i spis wierzytelności Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem (18.09.200 r. g. 12 sala 120 SR w Opolu) Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (18.09.200 r. g. 12 sala 120 SR w Opolu) Propozycje układowe Mexpol Sp. z o.o

Test prywatnego wierzyciela – PPUH Mexpol Sp. z o.o.

Plan restrukturyzacyjny PPHU Mexpol sp. z o.o.

16. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII Gup 7/20 Zawiadomienia wierzycieli o ogłoszonej upadłości, sporządzenie spisu inwentarza Sporządzenie listy wierzytelności