Przetarg ciągły – składniki przedsiębiorstwa Toya Development
previous arrow
next arrow
Slider

PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA „TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

obejmującego

UZBROJONE DZIAŁKI BUDOWALNE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 12,2920 ha z kompletną infrastrukturą osiedla mieszkaniowego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową

oraz

funkcjonujące 27-dołkowe POLE GOLFOWE KLASY MISTRZOWSKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 140,2539 ha wraz z zapleczem szkoleniowo –treningowym, domem klubowym, restauracją, specjalistycznym sklepem

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza przetarg ciągły pisemny na sprzedaż składników przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z możliwością składania ofert częściowych na nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży*.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w zaklejonej kopercie. Oferty można składać w trybie ciągłym począwszy od dnia 26 marca 2018 r. → listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, → lub osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.pl oraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

Ceny wywoławcze poszczególnych składników likwidowanego przedsiębiorstwa wyszczególnione są w załącznikach do Regulaminu Sprzedaży

Cena wywoławcza całego przedsiębiorstwa likwidowanej spółki wynosi 54 059 342,97 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 97/100)*

●→ Otwieranie ofert następuje stosownie do ich wpływu, a informacje o przedmiotach wpływających ofert publikowane są na stronie internetowej www.toyagolf.pl

●→ Oferentom przysługuje prawo składania kontrofert w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej www.toyagolf.pl o złożeniu oferty na dany składnik majątku likwidowanej spółki

Warunki udziału w przetargu opisuje Regulamin Sprzedaży w drodze przetargu ciągłego pisemnego ofertowego dotyczącego składników przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Toya Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie z dnia 12 marca 2018 r.

REGULAMIN PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZETARGU (Wykaz majątku przedsiębiorstwa)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZETARGU (Wykaz majątku – pole golfowe)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZETARGU (Wykaz działek budowlanych objętych przetargiem ciągłym z 14.02.2018)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU PRZETARGU (Wykaz działek inwestycyjnych – zabudowa komercyjna)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU PRZETARGU (Wykaz działek inwestycyjnych – zabudowa mieszkaniowa)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU PRZETARGU (Działki 199/230 i 199/232)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU PRZETARGU (Deklaracja poufności)

*Wartość na postawie stanu z dnia 06.04.2018 r. Regulamin uwzględniający zmianę z dnia 06.04.2018 r.