TRZECI PRZETARG CIĄGŁY – DZIAŁKI BUDOWLANE TOYA DEVELOPMENT

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

„TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. Akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza TRZECI przetarg ciągły pisemny na sprzedaż działek budowlanych objętych Załącznikiem 1 oraz nieruchomości zabudowanych objętych Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sprzedaży wraz z przypadającym dla każdej z nich udziałem 1/200 w nieruchomości wspólnej obejmującej infrastrukturę drogową w granicach działek gruntu 199/25, 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 199/35, 199/36, 199/37 i 199/38 AM-1 obręb Kryniczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu Sprzedaży:

– listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała,

– lub osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00)

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.pl oraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

Oferty składać można od dnia ogłoszenia do dnia odwołania przetargu przez Likwidatora spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie

Otwarcie każdej z ofert nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej wpływu w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

Za wygrywającą uznana zostanie oferta odpowiadająca warunkom określonym w Regulaminie Sprzedaży bądź kontroferta złożona w terminie 7 dni od dnia wpływu oferty, a wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym w formie wiadomości e-mail (baczewskaa@toyagolf.pl)

Likwidator zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem (oferentami), jak również prawo odwołania lub unieważnienia przetargu (w całości lub części) w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

REGULAMIN PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZETARGU – WYKAZ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAINU PRZETARGU – WYKAZ DZIAŁEK ZABUDOWANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAINU PRZETARGU – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAINU PRZETARGU – REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF & CC