Ruchomości MIS

Syndyk masy upadłości „MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 40/15  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – ruchomości stanowiące wyposażenie biura oraz sprzęt elektroniczny, szczegółowo opisane Regulaminem Sprzedaży

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie
do 5.03.2018 do godz. 16:00 (decyduje data wpływu):

–      listownie na adres: Kancelaria Syndyka Mikołaj Świtalski, ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław,

–       lub osobiście – w biurze we Wrocławiu przy ul. Długosza 33 (w dni powszednie,
w godzinach od 900 do 1600)

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży,
który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl, jak również można go uzyskać bezpośrednio od syndyka.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  6.03.2018 o godzinie 13:00  we Wrocławiu
przy ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

 

Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży

Koszty zawarcia umowy i odbioru ruchomości ponosi kupujący.

 

Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się we Wrocławiu przy ul. Wilczej 7-13 w dniach 2.02.-5.03.2018, w godzinach od 900 do 1500, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym                w formie wiadomości e-mail (kancelaria@syndyk-switalski.pl) bądź telefonicznie (tel. 604 694 974).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

– kontakt telefoniczny: 604 694 974 lub 606 42 63 08,

– adres e-mail: kancelaria@syndyk-switalski.pl, tomasz.wira@syndyk-switalski.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem (oferentami), jak również prawo odwołania lub unieważnienia konkursu (w całości lub części) w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.

 REGULAMIN PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU (WYKAZ RUCHOMOŚCI)